Inloggen

Gratis verzending vanaf 50,- excl. BTW

Voor 15.00 uur besteld, morgen in huis!

Persoonlijke service, met professioneel advies

Algemene Voorwaarden

1. Definities

a. Leverancier: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bruinsma Kantoorefficiency B.V., gevestigd te Hardenberg.
b. Afnemer: de contractspartij van leverancier.
c. Toeleverancier: de derde partij waar(van) leverancier zijn goederen en/of diensten inkoopt/betrekt.
d. Partijen: leverancier en afnemer gezamenlijk.
e. BW: het Burgerlijk Wetboek naar Nederlands Recht.
f. Zaken: de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten ex artikel 3:2 BW, waaronder mede – doch niet uitsluitend verstaan – alle producten die leverancier verkoopt/verhuurt.
g. Levering: de juridische levering in de zin van het BW.
h. Aflevering: de feitelijke levering aan afnemer.
i. Schriftelijk: hier wordt zowel de papieren (bijvoorbeeld een brief) als de digitale wijze (bijvoorbeeld een e-mail) mee bedoeld.

2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, de website, ICT-diensten of overige diensten van welke aard dan ook van of met leverancier. 
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor al het (leidinggevend) personeel van leverancier en voor de personen die tot de directie van leverancier behoren.
3. De toepasselijkheid van (eventueel) door afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan tast dat de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepalingen zullen leverancier en afnemer nieuwe bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen leverancier en afnemer. 
6. Indien zich een situatie voordoet die niet is geregeld in de opdrachtbevestiging, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan zal deze situatie worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Voorzover het Weens Koopverdrag van toepassing mocht zijn, wordt de toepasselijkheid ervan uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen tussen leverancier en afnemer. 

3. Aanbiedingen, offertes en prijzen

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook als in de aanbieding een termijn is opgenomen voor de aanvaarding daarvan. 
2. Alle prijsopgaven in offertes, aanbiedingen, de webshop of op welke wijze de prijzen ook aan afnemer bekend zijn gemaakt/geworden, zijn onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen tussen leverancier en afnemer. Met nadruk zij erop gewezen dat druk- en/of zetfouten of overige fouten dan wel ommissies zijn voorbehouden. 
3. Alle prijsopgaven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen, exclusief 21% btw, andere heffingen die van overheidswege zijn opgelegd, kosten van vervoer, verzendkosten, orderkosten, administratiekosten, montage- en installatiekosten, enzovoorts.
4. Leverancier is gerechtigd te leveren tegen de door haar gehanteerde prijzen zoals die gelden op de dag van (af)levering.
5. Leverancier is gerechtigd verhogingen opgetreden in onder andere meer – doch niet uitsluitend – lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege aan afnemer, ontstaan na uitbrenging van de offerte dan wel aanbieding dan wel na de totstandkoming van de overeenkomst, door te berekenen voor die zaken, werkzaamheden, leveringen en/of diensten die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door leverancier moeten worden verricht of worden geleverd. 

4. Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen/aanvullingen daarop

1. De overeenkomst tussen leverancier en afnemer komt pas tot stand nadat leverancier de aanvaarding van de aanbieding, offerte, schriftelijke, digitale of telefonische bestelling schriftelijk aan afnemer heeft bevestigd.
2. Er zal geen overeenkomst tussen partijen tot stand komen indien in de webshop een prijs voor een zaak wordt weergegeven welke niet overeenstemt met de werkelijke prijs van de zaak. Afnemer zal hiervan schriftelijk door leverancier op de hoogte worden gesteld. 
3. Wijzigingen en/of aanvullingen in/op reeds totstandgekomen overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen leverancier en afnemer zijn overeengekomen.

5. Levering

1. De door leverancier opgegeven termijn levertermijnen zijn geen fatale termijnen. Uiteraard zal leverancier zich inspannen om te leveren binnen de opgegeven levertermijnen. Leverancier raakt echter door het verstrijken van de levertermijnen niet in verzuim en het verstrijken van een levertermijn geeft afnemer niet het recht tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. 
2. Ingeval leverancier een levertermijn laat verstrijken, komt afnemer eerst het recht van ontbinding toe nadat afnemer een deugdelijke en schriftelijke ingebrekestelling aan leverancier heeft gezonden en leverancier een termijn van minimaal 30 dagen heeft gegeven om alsnog te leveren.
3. Tenzij tussen leverancier en afnemer schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt (af)levering op het adres van afnemer dan wel op een ander adres dat afnemer schriftelijk aan leverancier heeft bekendgemaakt. Als moment van levering geldt het tijdstip waarop de za(a)k(en) op het door leverancier opgegeven adres zijn afgeleverd door leverancier. De zaken blijven dan ook voor risico van leverancier tot het tijdstip dat zij zijn afgeleverd bij afnemer. 
4. Leverancier is gerechtigd eenzijdig de wijze van transport en de transporteur te kiezen.
5. De kosten voor (af)levering en/of transport komen volledig voor rekening van afnemer, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6. Leverancier is gerechtigd in gedeelten te leveren (deelleveranties) en deze afzonderlijk aan afnemer te factureren. 

6. Verlangen van zekerheden

1. Indien er op enig moment – zowel voor als na het toezenden van de opdrachtbevestiging dan wel het totstandkomen van de overeenkomst – twijfel bestaat / ontstaat bij leverancier omtrent de betalingscapaciteit of solvabiliteit van afnemer, is leverancier bevoegd de aflevering of bezorging als bedoeld in artikel 5 van deze algemene voorwaarden of uitvoering van nog te verrichten werkzaamheden op te schorten totdat afnemer voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen heeft verschaft. 
2. Of de door afnemer aangeboden zekerheden als bedoeld in lid 1 van dit artikel voldoende zijn, is uitsluitend ter beoordeling aan leverancier. Afnemer is aansprakelijk voor de door leverancier door deze vertraagde aflevering of bezorging te lijden schade.
3. Ingeval afnemer op enigerlei wijze nalatig blijft voldoende zekerheden te stellen als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en is afnemer een direct en ineens opeisbare boete verschuldigd van € 250,-- per dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) voor iedere dag dat afnemer daarmee nalatig blijft, onverminderd het recht op nakoming of aanvullende schadevergoeding voor leverancier. De wettelijke (handels)rente over de boete is direct en ineens opeisbaar.
4. Als leverancier de overeenkomst ontbindt als bedoeld in lid 3 van dit artikel, is afnemer gehouden eventueel reeds afgeleverde zaken binnen één week na de ingeroepen ontbinding aan leverancier te retourneren. Zolang de (geretourneerde) zaken niet door leverancier zijn ontvangen, blijven deze voor rekening en risico van afnemer.

7. Betaling

1. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn overgemaakt op een door leverancier aangewezen bank- of girorekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
2. Afnemer is niet bevoegd op de betaling(en) enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
3. Als betaling contant bij aflevering of bezorging dient plaats te vinden, is afnemer, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag volgend op de dag waarop de aflevering of bezorging heeft plaatsgevonden. 
4. Afnemer is, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim van af de eerste dag nadat de betalingstermijn is verstreken.
5. Vanaf de eerste dag dat afnemer op grond van de voorgaande leden van dit artikel in verzuim is geraakt, is afnemer een contractuele rente verschuldigd van 1,5 % per maand, althans tenminste de alsdan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd over het factuurbedrag voor iedere maand of een gedeelte daarvan waarmee de vervaldag wordt overschreden.
6. Leverancier is bevoegd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden als afnemer niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn betalings- of afnameverplichting voldoet en op grond daarvan in verzuim is geraakt. Mocht leverancier van deze mogelijkheid gebruik maken, dan is afnemer aansprakelijk voor de door leverancier geleden schade.
7. Voor het geval leverancier dan wel de gemachtigde van leverancier bij het in verzuim geraken van afnemer tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen sommaties, nadere aanmaningen of incassomaatregelen, komen de kosten daarvan volledig voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00, ongeacht het recht van leverancier om volledige schadevergoeding te vorderen.
8. Mocht afnemer een gedeelte van het factuurbedrag betwisten, dan laat dit onverlet dat ten aanzien van het onbetwiste factuurbedrag de betalingstermijnen en verzuimregelingen gelden zoals in dit artikel is opgenomen.

8. Niet-toerekenbare tekortkoming

1. De in artikel 5 van deze algemene voorwaarden levertijd of overeengekomen termijn voor het verrichten van andere diensten door leverancier wordt verlengd met de periode, gedurende welke leverancier door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen. 
2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid die leverancier redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien, waarop leverancier geen invloed heeft althans die zich redelijkerwijze aan de macht van leverancier onttrekt. Van overmacht aan de zijde van leverancier is tevens sprake, indien leverancier na de totstandkoming van de overeenkomst verhinderd wordt aan een of meerdere verplichtingen uit de gesloten overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (in zowel binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, (werk)staking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie of aanlevering van grondstoffen, storingen of defecten aan computers, in soft- of hardware, op het internet, intranet of netwerk, aan servers of bij hostingmaatschappijen, vertraging tijdens het transport, niet-werkbare omstandigheden, ziekte, arbeidsongeschiktheid of uitval van personeel (al dan niet voor onbepaalde duur), gebrek aan personeel, alles zowel in het bedrijf van leverancier, afnemer als bij derden van wie leverancier de benodigde diensten, materialen of zaken geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van leverancier ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van leverancier in gemoede niet kan worden gevergd dat hij aan zijn verplichtingen dient te voldoen.
3. Pas indien door overmacht de levering van zaken of andere diensten meer dan drie maanden worden vertraagd, zijn zowel leverancier als afnemer bevoegd de overeenkomst – zonder inachtneming van een opzegtermijn – buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een aan de andere partij gerichte schriftelijke verklaring. De overeenkomst is geëindigd zodra de schriftelijke verklaring de andere partij heeft bereikt. Alsdan heeft leverancier slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten en /of (het pro rata gedeelte van het) factuurbedrag van de geleverde zaken en/of diensten, tot het moment waarop de schriftelijke verklaring de andere partij heeft bereikt. Indien leverancier van deze bevoegdheid gebruik maakt, dan zal leverancier in geen geval tot enige schadevergoeding jegens afnemer gehouden zijn.

9. Garantie

1. Leverancier garandeert dat de door hem geleverde zaken of verrichte diensten gedurende een periode van 3 maanden na (af)levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, van deugdelijke kwaliteit zijn en voldoen aan de redelijke eisen die aan de kwaliteit van de zaken of diensten gesteld kan worden. 
2. Leverancier verleent buiten het bepaalde in lid 1 van dit artikel gestelde slechts een verdergaande garantie op de door hem (af)geleverde zaken en/of diensten voor zover (en in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als) de toeleverancier/producent van die zaken en/of diensten daarop een verdergaande garantie verleent aan leverancier. 
3. Indien afnemer aanspraak kan maken op de hiervoor bedoelde garantie, dan behelst deze garantie uitsluitend het recht op kosteloos herstel of vervanging van het geleverde of gepresteerde. Leverancier blijft ook bevoegd de factuur te crediteren onder teruggave van het factuurbedrag.
4. Afnemer heeft slechts aanspraak op garantie als bedoeld in dit artikel als afnemer zijn (betalings)verplichtingen jegens leverancier nakomt.
5. Mocht afnemer na afloop van de garantietermijn aantonen dat het door leverancier geleverde of gepresteerde niet beantwoordt aan de overeenkomst of aantonen dat leverancier anderszins tekortschiet, heeft afnemer eveneens uitsluitend recht op kosteloos herstel of vervanging van het geleverde dan wel recht op het opnieuw verrichten van de betreffende diensten.
6.  Zaken en/of onderdelen daarvan, die als gevolg van het herstel (reparatie) worden vervangen, worden eigendom van leverancier.
7. Leverancier kan als voorwaarde voor de nakoming van zijn garantieverplichting verlangen, dat de voor garantie in aanmerking komende zaak franco aan hem of aan een door hem opgegeven adres wordt gezonden of dat een opdracht tot regelmatig onderhoud wordt gegeven. Indien leverancier genoodzaakt is de zaak bij afnemer op te halen of de zaak aldaar te beoordelen, zullen voorrijkosten, vervoerskosten, administratiekosten en alle overige kosten die daarmee gepaard gaan, bij afnemer in rekening worden gebracht.
8. Afnemer heeft géén aanspraak op garantie als bedoeld in dit artikel als leverancier aantoont dat de geconstateerde gebreken zijn veroorzaakt door onjuist of ondeskundig gebruik dan wel onderhoud, door een onjuiste toepassing van de geleverde zaken door afnemer of door derden, afnemer de (af)geleverde zaken doorverkoopt aan een derde, afnemer zelf wijzigingen in de zaken aanbrengt of laat aanbrengen, de zaken zelf op enige wijze monteert, implementeert, repareert of dit door een derde laat uitvoeren of indien de zaak door een van buitenkomende oorzaak welke niet aan leverancier valt toe te rekenen onbruikbaar is geworden.
9a. Leverancier houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om zich te beroepen op de Bruinsma Upgrade Service. De Bruinsma Upgrade Service houdt het volgende in: als de reparatie-/herstelkosten van de zaak niet in verhouding staan met de economische/technische waarde en/of de economische/technische levensduur van de zaak en de zaak ouder is dan de einddatum vermeldt in de onderhoudsovereenkomst, dan wordt naar inzicht van leverancier en in alle redelijkheid een deel van de reparatie-/herstelkosten in mindering gebracht bij de aanschaf van een nieuwe zaak, welke de desbetreffende zaak vervangt. 
b. Indien cliënt geen nieuwe zaak wenst dan worden de reparatie-/herstelkosten genoemd in artikel 9a in rekening gebracht.
c. Indien cliënt van artikel 9a als artikel 9b geen gebruik wenst te maken houdt leverancier zich het recht voor om deze overeenkomst te beëindigen.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door afnemer of derden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld / bewuste roekeloosheid van leverancier of van diens tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevenden, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde. Mocht leverancier buiten opzet of grove schuld / bewuste roekeloosheid aansprakelijk zijn of kan worden gehouden voor schade, ongeacht de grondslag daarvan, dan gelden daarvoor tevens de beperkingen als omschreven in de volgende leden van dit artikel.
2. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen leverancier verzekerd is en slechts voor zover de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat, dan wel die schade waartegen leverancierredelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gelet op de in de branche van leverancier geldende gebruiken. Daarbij gelden de navolgende beperkingen en situaties waarin in ieder geval géén sprake is van opzet of grove schuld / bewuste roekeloosheid als bedoeld in lid 1 van dit artikel en is de aansprakelijkheid vanleverancier, ongeacht of de schade verzekerd is dan wel of de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat en ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, beperkt als volgt:
a) leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan of veroorzaakt door de hem (af)geleverde zaken, voortvloeiende uit het (al dan niet ondeskundig) gebruik dan wel de eventuele ongeschiktheid van die zaken zelf; 
b) leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade van afnemer of derden die, direct of indirect, voortvloeit uit de door of namens leverancier mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen dan wel voortvloeit uit nalaten dan wel het niet, niet deugdelijk of niet tijdig treffen van voorzorgsmaatregelen door leverancier of zijn leidinggevenden;
c) ingeval van mondelinge door of namens leverancier dan wel afnemer verstrekte informatie is leverancier nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie;
d) leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door derden verrichte werkzaamheden, waaronder – doch niet uitsluitend – verstaan: montage- en installatiewerkzaamheden, ook al heeft leverancier afnemer geadviseerd met de desbetreffende derde een overeenkomst te sluiten;
e) leverancier is nimmer aansprakelijk voor (schade die is ontstaan als gevolg van) door op zijn website verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten en door toeleveranciers of producenten verstrekte (technische) gegevens;
f) leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan wegens onjuistheden in door leverancier verstrekte afbeeldingen, catalogi, tekeningen, maten of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maten, gewichten, alsmede alle andere specificaties die voorkomen op de website, in aanbiedingen, in prijscouranten, orderbevestigingen, overeenkomsten of reclamemateriaal;
g) leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat een onbevoegd personeelslid of een derde door middel van de aan afnemer verstrekte inloggegevens bestellingen plaats via de website/webshop van leverancier;
h) leverancier is nimmer aansprakelijk voor uitval van de verbinding van afnemer met derden, hetzij rechtstreeks of hetzij via het systeem van leverancier voor zover dit het gevolg is van (een) technische storing(en) bij leverancier en/of bij derden en/of de niet-nakoming van verplichtingen door derden.
i) leverancier is nimmer aansprakelijk ingeval een door afnemer aangevraagde en/of voor afnemer geregistreerde domeinnaam inbreuk blijkt te maken op rechten van derden.
j) leverancier is nimmer aansprakelijk voor het niet-functioneren van een domeinnaam door het in gebreke blijven van afnemer of de domeinregistratie instantie.
k) ingeval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel, is leverancier nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan de netto factuurwaarde van de desbetreffende koop, aflevering, bezorging of verrichte dienst, zulks met een maximum van € 2.500,00;
l) niet voor vergoeding komt in aanmerking zogenoemde bedrijfsschade en/of gevolgschade en/of immateriële schade. Hieronder wordt uitdrukkelijk doch niet uitsluitend, verstaan: alle vermogensschade of ander nadeel die de door leverancier (af)geleverde zaken en/of verrichte diensten hebben toegebracht aan andere zaken of personen, aanspraken van derden, alsmede alle schade die Afnemer of derden lijden als gevolg van (in zowel binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, gewapend conflict, oproer, molest, terrorisme, kwaadwillige besmetting, milieuaantasting, asbest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie of aanlevering van grondstoffen, storingen of defecten aan computers, in soft- of hardware, op het internet, intranet of netwerk, aan servers of bij hostingmaatschappijen, gegevensverlies, gegevensverminking, het beschadigen, vernietigen en/of verloren (doen) gaan van computer hardware, software en (overige) informatiedragers en de daarop aanwezige informatie, vertraging tijdens het transport, niet-werkbare omstandigheden, ziekte, arbeidsongeschiktheid of uitval van personeel (al dan niet voor onbepaalde duur), alles zowel in het bedrijf van leverancier, afnemer als bij derden van wie leverancier de benodigde diensten, materialen of zaken geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, schade en kosten die zijn ontstaan of die verband houden met het geheel of het gedeeltelijk opnieuw verrichten van werkzaamheden die zijn uitgevoerd door of onder de verantwoordelijkheid van leverancier, schade en kosten die verband houden met het terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen van door of onder de verantwoordelijkheid van leverancier (af)geleverde zaken, schade door het niet of niet overeenkomstig de bedoeling kunnen gebruiken van die zaken, schade aan ondergrondse of onder water gelegen kabels, buizen, leidingen, geleidingen e.d. met inbegrip van daaruit voortvloeiende schade. Afnemer dient zich desgewenst zelf tegen deze schades te verzekeren; en
m) de door leverancier te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door afnemer te betalen prijs of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door afnemer geleden schade. In dit kader wordt uitdrukkelijk afgeweken van hetgeen is bepaald in artikel 6:109 lid 2 BW.
3. Afnemer is gehouden leverancier, alsmede de door haar ingeschakelde derde(n), te vrijwaren voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade tengevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde zaken en/of verrichte diensten.
4. Indien afnemer één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt, is afnemer – zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim en volledig aansprakelijk voor alle schade die leverancier en de door leverancier ingeschakelde derde(n) daardoor lijdt/lijden, zulks onverminderd de overige rechten en bevoegdheden van leverancier op grond van de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. 
5. Eventuele op aansprakelijkheid van leverancier gebaseerde rechtsvorderingen en verweren dienen – op straffe van verval van dit recht – door afnemer te worden ingesteld binnen één jaar nadat afnemer met de ontstane schade bekend is geworden dan wel had behoren te zijn.

11. Reclames

1. Afnemer is verplicht alle (af)geleverde zaken, inclusief verpakking, terstond bij (af)levering te tellen, meten, wegen en te controleren op uiterlijke tekortkomingen, beschadigingen en op overige zichtbare gebreken alsmede zo spoedig mogelijk daarna te controleren op niet-direct zichtbare gebreken alvorens die zaken op te slaan, door te leveren of anderszins te gebruiken. Door of namens afnemer in gebruik genomen zaken worden geacht in ieder geval vrij van zichtbare gebreken te zijn (af)geleverd.
2. Afnemer is verplicht eventuele reclames naar aanleiding van de controles als bedoeld in lid 1 van dit artikel voor zichtbare gebreken binnen 2 werkdagen na aflevering schriftelijk en onder een duidelijke omschrijving van de gebreken dan wel reclames aan leverancier kenbaar te maken. Reclames die buiten voornoemde termijn worden ingediend, hoeft leverancier niet in behandeling te nemen.
3. Tijdig (en op de juiste wijze) bij leverancier ingediende reclames geven afnemer niet het recht de betaling van het factuurbedrag op te schorten of te verrekenen, noch de bevoegdheid de totstandgekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
4. Retourzendingen verplichten leverancier geenszins automatisch tot vervanging, herstel of creditering over te gaan.
5. Eventuele op ingediende reclames gebaseerde rechtsvorderingen en verweren dienen – op straffe van verval van dit recht – door afnemer te worden ingesteld binnen één jaar nadat de reclame bij leverancier is ingediend.

12. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

1. Alle afgeleverde of nog te leveren zaken blijven in eigendom van leverancier totdat afnemer de daarvoor overeengekomen prijs en aan de overige krachtens dit artikel geldende verplichtingen – voortvloeiende uit eerder of later met leverancier totstandgekomen overeenkomsten – volledig heeft voldaan.
2. Zolang de eigendom ingevolge de voorgaande leden nog niet op afnemer is overgegaan, is deze – buiten het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening – niet bevoegd de aan hem (af)geleverde zaken te verkopen, te leveren, geheel of gedeeltelijk te vervreemden, te verhuren, uit te lenen, aan derden te verpanden of anderszins met rechten van derden te bezwaren.
3. Vanaf het moment dat afnemer ingevolge artikel 7 van deze algemene voorwaarden of anderszins in verzuim is geraakt of leverancier goede grond heeft te vrezen dat afnemer in verzuim zal geraken, is leverancier bevoegd de aan afnemer (a)fgeleverde zaken, zonder voorafgaande ingebrekestelling, terug te vorderen. Afnemer is verplicht deze zaken op de eerste vordering aan leverancier terug te geven en daarvoor de noodzakelijke / vereiste medewerking te verlenen, waaronder uitdrukkelijk mede wordt begrepen het verschaffen van vrije toegang op / in plaatsen of gebouwen in de ruimste zin des woords. De kosten die in verband met deze teruggave worden gemaakt, komen geheel voor rekening van afnemer.
4. Na een terugname als bedoeld in lid 3 van dit artikel zal afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, die in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijk overeengekomen prijs verminderd met alle kosten die in verband met de terugname zijn gemaakt.
5. Afnemer is, zolang de eigendom van de (af)geleverde zaken nog niet aan hem is overgegaan doch wel reeds de feitelijke macht daarvan heeft verkregen, verplicht gedurende die periode ervoor te zorgen dat die zaken in dezelfde staat en kwaliteit blijven als waarin zij verkeerden op het moment van (af)levering, alsmede ervoor te zorgen dat deze zaken ten gunste van het eigendomsrecht van leverancier individualiseerbaar zijn en zullen blijven.
6. Afnemer is verplicht de (af)geleverde zaken tegen brand, ontploffings- en waterschade alsook tegen diefstal te verzekeren en de polissen daarvan, op eerste verzoek, aan leverancier ter inzage te geven. Een eventuele uitkering van de verzekering komt rechtstreeks aan leverancier toe. Voor zover nodig verbindt afnemer zich er jegens leverancier toe zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen in het kader van het daadwerkelijk verkrijgen van het uitkeringsbedrag nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
7. In het geval een derde de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken wenst te bezwaren, dan dient afnemer leverancier hiervan direct schriftelijk op de hoogte te brengen.
8. Leverancier kan in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen)resultaten van de dienstverlening van leverancier onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte aan afnemer of een derde, totdat afnemer alle jegens leverancier geldende verplichtingen (onder meer: betalingsverplichtingen) heeft voldaan.
 

13. Eigendommen leverancier

1. Alle zaken (inclusief alle daarbij behorende materialen en onderdelen) die leverancier of door leverancier ingeschakelde derde(n) ter uitvoering van de overeenkomst aan afnemer ter beschikking stelt, blijven te allen tijde in eigendom van leverancier of de derde(n). Leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor deze zaken terug te nemen, waarbij afnemer gehouden is die zaken op eigen kosten en op eerste verzoek aan leverancier te retourneren. 
2. Afnemer dient de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken afzonderlijk op te slaan en als zijnde eigendom van leverancier of de derde(n) te kenmerken of te waarmerken.
3. Afnemer is aansprakelijk voor verlies of beschadeging van de in dit artikel bedoelde zaken. Ingeval de zaken vervangen of hersteld moeten worden, is afnemer deswege gehouden de daarmee gepaard gaande kosten aan leverancier te vergoeden.
4. Afnemer is verplicht de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken tegen brand, ontploffings- en waterschade alsook tegen diefstal te verzekeren en de polissen daarvan, op eerste verzoek, aan leverancier ter inzage te geven. Een eventuele uitkering van de verzekering komt rechtstreeks aan leverancier toe. Voor zover nodig verbindt afnemer zich er jegens leverancier toe zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen in het kader van het daadwerkelijk verkrijgen van het uitkeringsbedrag nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
5. Afnemer is te allen tijde verplicht verlies of beschadiging van/aan de in dit artikel bedoelde zaken, binnen 24 uur na ontdekking ervan, schriftelijk en met vermelding van de oorzaak ervan aan leverancier kenbaar te maken.
6. Het is afnemer niet toegestaan ten behoeve van derden enige zekerheids/ of andere (al dan niet beperkte) rechten te (doen laten) vestigen op de in dit artikel bedoelde zaken.
7. Afnemer is verplicht onverwijld mededeling aan leverancier te doen van eventuele acties of gepretendeerde rechten van derden op de in dit artikel bedoelde zaken. Afnemer vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden als bedoeld in de eerste volzin en is aansprakelijk voor alle schade die leverancier daardoor lijdt of mocht gaan lijden.
8. Bij overtreding van één van de verplichtingen in de voorgaande leden, is afnemer een direct opeisbare boete van € 250,00 per overtreding verschuldigd aan leverancier, te vermeerderen met een bedrag van € 175,00 voor iedere dag dat een overteding voortduurt, dit alles onverminderd het recht op nakoming en aanvullende schadevergoeding. De wettelijke (handels)rente ex de artikelen 6:119 of 6:119a BW over de boete is zonder nadere ingebrekestelling direct en ineens opeisbaar.

14. Verlenging Eigendommen leverancier

1. Overeenkomsten, betreffende onderhouds- en servicecontracten, zullen na het verstrijken van de overgekomen contractperiode stilzwijgend met een periode van 12 maanden worden verlengd, tenzij het object is ingeruild of vernieuwd.
2. Overeenkomsten, betreffende huurcontracten, zullen na het verstrijken van de overgekomen contractperiode stilzwijgend met een periode van 12 maanden worden verlengd, tenzij het object is ingeruild of vernieuwd.

15. Ontbinding

1. Indien afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan één of meerdere van zijn verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden voldoet, is leverancier gerechtigd de overeenkomst, of een gedeelte daarvan die nog moet worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden en het door hem geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen. Dit, onderverminderd het recht van leverancier op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.
2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is – onverminderd alle andere aan leverancier toekomende rechten – van overeenkomstige toepassing ingeval van: schorsing van betalingen, aanvraag of (voorlopige) verlening van surséance van betaling, aanvraag tot faillietverklaring of het in staat van faillissement verklaren, het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of liquidatie (van de zaken) van afnemer, het overlijden van afnemer, het krachtens gerechtelijk vonnis handelingsonbekwaam worden van afnemer of indien afnemer door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest. 
3. In de gevallen als genoemd in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is iedere vordering die leverancier heeft op afnemer direct en volledig opeisbaar.

16. Intellectueel eigendom, auteursrechten en publiciteit

1. Alle door leverancier verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en dergelijke zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door afnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van leverancier worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter kennisneming van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de stukken het tegendeel blijkt.
2. Leverancier is / blijft gerechtigd om de door hem geleverde / vervaardigde zaken of verleende diensten met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van afnemer af te beelden in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties, advertenties of deze tijdens beurzen en tentoonstellingen te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van afnemer of derden. Dit, zonder dat leverancier daarvoor enigerlei vergoeding aan afnemer of een derde is verschuldigd.
3. Afnemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan leverancier van apparatuur, programmatuur en/of materialen met het doel van gebruik of bewerking. Afnemer vrijwaart leverancier tegen elke aansprakelijk voor het geval een derde stelt dat dit wel zo zou zijn dan wel voor het geval het beschikbaar stellen, gebruiken en/of bewerken wel degelijk inbreuk maakt op enig recht van anderen.

17. Persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens van afnemers worden in het computersysteem van leverancier opgeslagen ten behoeve van het verwerken van de bestellingen. De van toepassing zijnde wetgeving (Wet bescherming persoonsgegevens) wordt daarbij in acht genomen,
2. Het is leverancier te allen tijde – zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van afnemer is vereist – toegestaan persoonsgegevens aan derden te verstrekken indien die noodzakelijk is in het verband met de uitvoering van de overeenkomst.
3. Afnemer is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te (ver)krijgen in zijn persoonsgegevens die zijn opgenomen in het computersysteem van leverancier en kan leverancier eveneens verzoeken de persoonsgegevens te wijzigen indien deze niet correct zijn. 

18. Medewerking afnemer

1. Afnemer zal leverancier telkens tijdig de vereist, noodzakelijke en nuttige gegevens en/of inlichtingen verschaffen welke leverancier nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst dan wel het verrichten van de dienst. Tevens zal afnemer ter zake alle overige vereiste en noodzakelijk medewerking verlenen.
2. Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van de apparatuur, programmatuur en alle door leverancier overig verrichte diensten en een adequaat systeembeheer.
3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst en/of het verrichten van de dienst noodzakelijke gegevens niet, niet-tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van leverancier staan of worden gesteld dan wel afnemer op enige andere wijze zijn verplichtingen jegens leverancier niet nakomt, heeft leverancier het recht de (verdere) uitvoering van de overeenkomst dan wel de te verrichten dienst op te schorten en is leverancier gerechtigd de daardoor ontstane en nog te ontstane kosten bij afnemer in rekening te brengen. 

19. Verbod overnemen personeel leverancier

1. Het is afnemer verboden om tijdens de overeenkomst dan wel de periode dat leverancier diensten voor afnemer verricht en gedurende 24 maanden na beëindiging van de overeenkomst dan wel nadat de diensten zijn verricht, personeelsleden van leverancier of daaraan gelieerde (dochter)ondernemingen een functie aan te bieden, in dienst te nemen al dan niet voor onbepaalde tijd, op tijdelijke of freelance basis en al dan niet betaald of indirect via derden. 
2. Ingeval afnemer dit verbod overtreedt, dan verbeurt hij – zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist – voor iedere overtreding een boete van € 10.000,00 netto en een boete van € 1.000,00 netto voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat de overtreding voortduurt.

20. Overige bepalingen

1. De kosten voor het uitvoeren van eventuele installatiewerkzaamheden en aanleggen van (installatie)voorzieningen komen geheel voor rekening van afnemer en worden niet geacht in het factuurbedrag te zijn verdisconteerd, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Het is afnemer niet toegestaan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. 
3. Het is leverancier te allen tijde – zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van afnemer is vereist – toegestaan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door of met behulp van derden te laten uitvoeren of zijn rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. 
4. Indien en voor zover leverancier voor bestellingen via de website/webshop inloggegevens aan afnemer heeft verstrekt, draagt afnemer zelf zorg voor deze gegevens. De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen en/of gebruikt door een derde. Afnemer is zelf verantwoordlijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met de inloggegevens.
5. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden, verleent afnemer toestemming aan leverancier voor het toezenden van een (digitale) nieuwsbrief. Leverancier zal afnemer de mogelijkheid bieden zich voor ontvangst ervan af te melden. Na afmelding ontvangt afnemer geen nieuwsbrief meer, tenzij afnemer zich weer voor de nieuwsbrief aanmeldt.
6. Partijen garanderen over en weer dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens noodzakelijk maakt. De vertrouwelijke gegevens zullen slechts voor dat doel worden gebruikt dan waarvoor ze verstrekt zijn.

21. Vertaling en wijzigingen 

1. De Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is altijd doorslaggevend en beslissend ingeval leverancier en afnemer van mening verschillen over de uitleg dan wel strekking van één of meerdere bepalingen in de totstandgekomen overeenkomst of in deze algemene voorwaarden.
2. Leverancier is bevoegd eenzijdig wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde bepalingen treden na een termijn van 14 dagen, na bekendmaking aan afnemer, in werking.
3. Van toepassing is steeds de laatst opgestelde versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment dat de opdrachtbevestiging aan afnemer werd verzonden dan wel de overeenkomst tussen leverancier en afnemer tot stand kwam. 

22. Rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.
2. Op de tussen leverancier en afnemer tot stand gekomen overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
3. De Nederlandse rechter, de Kantonrechter daaronder begrepen, in het arrondissement van de vestigingsplaats van leverancier is met uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen leverancier en afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit de wet of internationale verdragen dan wel leverancier en afnemer schriftelijk overeenkomen het geschil door middel van alternatieve geschillenbeslechting (bijvoorbeeld arbitrage) op te lossen.

Deze algemene voorwaarden zijn op 9 maart 2012 gedeponeerd bij de Rechtbank Zwolle - Lelystad onder kenmerk:  7/2012.

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen